Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach
Prawa i obowiązki ucznia SP Krostoszowice

Prawa ucznia SP Krostoszowice

 

Uczeń ma prawo do:

 

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy,

3. do  poszanowania godności,

4. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5. swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10.korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela,

11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły, do właściwej ochrony prawnej,

12. do  korzystania ze wszystkich uprawnień i wolności wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, bez względu na przynależność rasową, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, społeczne, narodowe, cenzus majątkowy, urodzenie lub jakiekolwiek inne.

13. do szczególnej troski i pomocy, w tym pomocy materialnej w uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości szkoły,

14. do dostępu do informacji mających na celu jego dobro społeczne, duchowe i moralne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne,

15. do zapewnienia właściwej opieki,

16. dzieci niepełnosprawne maja prawo do zapewnienia pełni normalnego życia w warunkach honorujących godność dziecka, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,

17. do bezpłatnego nauczania,

18. do udostępnienia informacji i poradnictwa szkolnego,

19. do rozwijania tożsamości kulturowej, języka, wartości ojczystych,

20. do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym,

21. do ochrony przed wyzyskiem i wykonywaniem niebezpiecznej pracy, kolidujących ze szkoleniem dziecka lub zagrażających jego zdrowiu,

22. do zapewnienia ochrony przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i psychotropowych,

23. do ochrony przed wszelkimi nadużyciami seksualnymi,

24. do traktowania w poszanowaniu godności ucznia w przypadku podejrzenia lub oskarżenia o pogwałcenie prawa karnego.

 

Obowiązki ucznia SP Krostoszowice

 

Uczeń ma obowiązek:

 

1. nauki do 18 roku życia,

2. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i wzbogacać jej dobre tradycje,

3. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,

4. nie spóźniać się, nie opuszczać zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

5. przystąpić do sprawdzianu kompetencyjnego w klasie szóstej,

6. współdziałać w realizacji celów i zadań szkoły, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszelkie sprawy społeczności uczniowskiej,

7. okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz kolegom,

8. dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,

9. szanować mienie szkolne i mienie kolegów,

10. dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,

11. przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o estetykę ubioru,

12. stwarzać atmosferę  wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,

13. przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy,

14. przestrzegać ustaleń władz szkolnych, dyrektora i przepisów wydanych przez władze państwowe.

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail