Projekty edukacyjne

 

Od roku szkolnego 2017/2018

programy Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostały podstawy prawne dla nowego Programu dla szkół:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/791 z dnia 11 maja 2016 r.
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Nowy Program dla szkół ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole.

Zakres

W ramach nowego programu dzieci będą:

 • otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne
 • brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Strategia krajowa

Kluczowym dokumentem określającym najważniejsze zasady realizacji programu w Polsce, a także jego główne cele i priorytety będzie Strategia krajowa obejmująca 6 kolejnych lat szkolnych. Dokument ten ma określać długoterminową strategię realizacji programu. Pierwsza strategia zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej w I kwartale 2017 r. Strategia określać będzie m.in.:

 • Zasady finansowania programu, w tym dofinansowanie ze środków krajowych,
 • Produkty udostępniane dzieciom: priorytetem jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej przetworzonychbez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka,
 • Grupę docelową czyli  dzieci, które będą mogły uczestniczyć w programie i otrzymywać owoce i warzywa i/lub mleko.

Budżet

Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny, w tym:

 • 100 mln euro na mleko,
 • 150 mln euro na owoce i warzywa.

Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

Zasady realizacji programu zostaną również określone w stosownych przepisach krajowych i UE. Obecnie trwają prace w KE nad aktami wykonawczymi dla nowego programu.

 

Dbając rozwój edukacyjny uczniów, Szkoła Podstawowa w ostatnich latach brała udział w realizacji projektów edukacyjnych, które pozwoliły na doposażenie bazy dydaktycznej oraz na poznanie motyw/innowacyjnych metod nauczania.

 

W naszej placówce są realizowane następujące projekty edukacyjne:

 1. "Owoce i warzywa w szkole" program został wdrożony jako jedno  z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych  w Białej Księdze KE ?Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością?.
 2. "Trzymaj formę" program współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.".

W ostatnich latach w Naszej Placówce realizowane były następujące projekty edukacyjne:

 1. "Mój Europass kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.
 2. "Uczę się i rozwijam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.
 3. "Ja też chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

Więcej informacji odnośnie projektów w poszczególnych zakładkach.

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail