Projekty edukacyjne

 

Dbając rozwój edukacyjny uczniów, Szkoła Podstawowa w ostatnich latach brała udział w realizacji projektów edukacyjnych, które pozwoliły na doposażenie bazy dydaktycznej oraz na poznanie motyw/innowacyjnych metod nauczania.

 

W naszej placówce są realizowane następujące projekty edukacyjne:

  1. "Owoce i warzywa w szkole" program został wdrożony jako jedno  z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych  w Białej Księdze KE ?Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością?.
  2. "Trzymaj formę" program współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.".

W ostatnich latach w Naszej Placówce realizowane były następujące projekty edukacyjne:

  1. "Mój Europass kluczem do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.
  2. "Uczę się i rozwijam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.2 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych?.
  3. "Ja też chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie?, Działanie 9.1 ?Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?, Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

 

Więcej informacji odnośnie projektów w poszczególnych zakładkach.

 

Rzeczpospolita Polska

Bezpieczne wakacje

Zegar

Ulti Clocks content

BIP

Poczta e-mail